Zestaw do wybielania STANDARD

24,99 

Brak w magazynie

Opis

Opis

Zestaw do wybielania STANDARD – gotowy zestaw do wykonania samodzielnego bielenia tkanin, materiałów roślinnych, tworzyw sztucznych.

W skład zestawu wchodzą:

1L Perhydrolu

100g aktywatora bielenia TAED

100g środka pH+ do zwiększenia odczynu pH kąpieli bielącej

Na etykiecie produktu znajduje się szczegółowy opis wykonania bielenia za pomocą zestawu do wybielania STANDARD

Towar podlega wysyłce ADR.

Sprzedaż tylko dla firm.

Karta charakterystyki dostępna na prośbę kupującego.

Klasyfikacja GHS:

Hasło ostrzegawcze: NIEBEZPIECZEŃSTWO

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H302 – Działa szkodliwie po połknięciu.

H318 – Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

H412 – Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P273 – Unikać uwolnienia do środowiska.

P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

P301+310 – W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.

P302+P352 – W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.

P305+P351+P338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Waga 1,5 kg
Opinie (0)

Recenzje

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Zestaw do wybielania STANDARD”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne produkty