Zestaw do dezynfekcji wody basenowej Aquablanc O2 + A

61,99 

Brak w magazynie

Opis

Opis

Zestaw: Aquablanc O2 + Aquablanc A

Szybko rozpuszczający się granulat oraz płyn bakteriobójczy i grzybobójczy do dezynfekcji wody metodą tlenową w basenach kąpielowych. 

– szybko rozpuszczalny preparat tlenowy w postaci granulatu
– stosować z Aquablanc A (efekt synergii) – płyn
– zapewnia dezynfekcję metodą tlenową, która jest alternatywną do metody chlorowej
– nie zawiera chloru – przeznaczony do zwalczania grzybów, bakterii oraz wirusów
– bez zapachu chloru, bez chloramin
– działa biobójczo na szczepy: Pseudomonas aeruginosa i Staphylococcus ureus w stężeniu 320mg/l czas kontaktu 240min t 20°C
– rozpuszcza się szybko i całkowicie, nie tworzy osadu i nie zatyka filtrów

Opakowanie plastikowe z bezpieczną nakrętką wraz z miarką do dozowania, zawartość produktu: 1kg
Butelka plastikowa z miarką, zawartość produktu: 1L

Aquablanc O2
Posiada atest PZH nr HK/W/0740/02/2016
Numer zezwolenia na obrót produktem biobójczym 1845/04

Podmiot odpowiedzialny:

Chemoform Polska Sp. z o.o.
41-218 Sosnowiec
ul. Gacka 1

Aquablanc A
Pozwolenie MZ nr 1860/04 na obrót produktem biobójczym
Atest PZH HK/W/0740/01/2016

Podmiot odpowiedzialny:

Chemoform Polska Sp. z o.o.
41-218 Sosnowiec
ul. Gacka 1

Zgodnie z Rozporządzeniem parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 528/2012 z dnia 22 maja 2012 r. produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

– Pobierz instrukcję stosowania

Karty charakterystyki dostępne na prośbę kupującego.

Klasyfikacja GHS:

Aquablanc O2

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia:

Hasło ostrzegawcze: Niebezpieczeństwo

Składniki określające niebezpieczeństwo do etykietowania: bis(peroksymonosiarczano)bis(siarczan) pentapotasu

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H302 Działa szkodliwie po połknięciu.

H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

Zwroty wskazujące środki ostrożności (zgodne z rozp. (UE) 487/2013):

P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.

P102 Chronić przed dziećmi.

P260 Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.

P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTATKU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.

P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

P405 Przechowywać pod zamknięciem.

P501 Zawartość / pojemnik usuwać do – w sposób podany na etykiecie, zgodnie z przepisami miejscowymi/regionalnymi/krajowymi/międzynarodowymi.

Aquablanc A

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia:

Hasło ostrzegawcze: Uwaga

Składniki określające niebezpieczeństwo do etykietowania: nie dotyczy.

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.

P102 Chronić przed dziećmi.

P103 Przed użyciem przeczytać etykietę.

P273 Unikać uwolnienia do środowiska.

P391 Zebrać wyciek.

P501 Zawartość / pojemnik usuwać do – w sposób podany na etykiecie, zgodnie z przepisami miejscowymi/ regionalnymi/krajowymi/międzynarodowymi.

 

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Waga 2,3 kg
Opinie (0)

Recenzje

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Zestaw do dezynfekcji wody basenowej Aquablanc O2 + A”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.