Wybielacz do drewna 2x1L

27,99 

Brak w magazynie

Opis

Opis

Wybielacz do drewna

Wybielacz do drewna – dwuskładnikowy preparat na bazie aktywnego tlenu. Stosowany do rozjaśniania drewna (usuwanie efektów starzenia drewna) lub wybielania (np. otrzymywanie mebli skandynawskich). Do stosowania w pracowniach renowacji mebli,antyków,w stolarniach jak i zastosowaniach amatorskich. Preparat może być także stosowany do usuwania sinizny.

Do stosowania na drewnie surowym. W innych przypadkach należy usunąć stare powłoki w postaci farb, lakierów oraz wosków.

Zestaw zawiera dwa preparaty w butelkach plastikowych o pojemności 1L każda.

Podczas stosowania preparatu chronić oczy oraz skórę.

Towar podlega wysyłce ADR.

Sprzedaż tylko dla firm.

Instrukcja stosowania

Karta charakterystyki dostępna na prośbę kupującego.

Klasyfikacja GHS:

Płyn A

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia:

Hasło ostrzegawcze: NIEBEZPIECZEŃSTWO

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia

H290 Może powodować korozję metali.

H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

Zwroty wskazujące środki ostrożności

Zapobieganie

P280 Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu/ ochronę twarzy.

Reagowanie

P301 + P330 + P331 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.

P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

P308 + P310 W PRZYPADKU narażenia lub styczności: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.

Płyn B

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia:

Hasło ostrzegawcze: NIEBEZPIECZEŃSTWO

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H302 – Działa szkodliwie po połknięciu.

H318 – Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

H412 – Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P273 – Unikać uwolnienia do środowiska.

P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

P301+310 – W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.

P302+P352 – W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.

P305+P351+P338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Waga 2,3 kg
Opinie (0)

Recenzje

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Wybielacz do drewna 2x1L”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.