Wodorotlenek sodu CZDA 1kg

18,69 

Brak w magazynie

Opis

Opis

Wodorotlenek sodu NaOH

Wodorotlenek sodu (NaOH) znany także pod nazwą ług sodowy, to  zasada stosowana w kąpielach technologicznych z udziałem nadtlenku wodoru do podwyższania odczynu pH. Procesy bielenia
z wykorzystaniem nadtlenków prowadzi się w pH w przedziale 10-10,8. W tym zakresie pH, stężenie odpowiedzialnego za bielenie jonu perhydroksylowego jest optymalne.  

Opakowanie: plastikowa puszka z certyfikatem UN zawierające 1kg produktu

Podczas stosowania wodorotlenku sodu chronić oczy oraz skórę.

Do pobrania:

Specyfikacja jakości

Karta charakterystyki dostępna na prośbę kupującego.

Klasyfikacja GHS:

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia:

Hasło ostrzegawcze: Niebezpieczeństwo
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H290 Może powodować korozję metali.
H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
Zwroty wskazujące środki ostrożności:
Zapobieganie
P280 Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu/ ochronę twarzy.
Reagowanie
P301 + P330 + P331 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka
minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P308 + P310 W PRZYPADKU narażenia lub styczności: Natychmiast skontaktować się
z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Waga 1,2 kg
Opinie (0)

Recenzje

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Wodorotlenek sodu CZDA 1kg”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.