PURASOLV biorozpuszczalnik

32,99 

Brak w magazynie

Opis

Opis

PURASOLV EL

PURASOLV EL to rozpuszczalnik wyprodukowany w 100% z biomasy. Doskonale zastępuje rozpuszczalniki otrzymywane z ropy naftowej takie jak toluen, aceton czy octan etylu. Jak podaje producent, firma Corbion, jest nietoksyczny i łatwo ulega biodegradacji.

Jego produkcja nie powoduje emisji dwutlenku węgla do atmosfery.

Zawartość: 500ml

Specyfikacja jakości

Karta charakterystyki dostępna na prośbę kupującego.

Klasyfikacja GHS:

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia:

Hasło ostrzegawcze: Niebezpieczeństwo

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H226 – Łatwo palna ciecz i pary

H335 – Może powodować podrażnienie dróg oddechowych

H318 – Powoduje poważne uszkodzenie oczu

Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania:

P210 – Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/ otwartego ognia/gorących powierzchni. – Palenie wzbronione.

P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

P305+P351+P338 – W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. nadal płukać.

P501 – Zawartość/pojemnik usuwać do upoważnionego odbiorcy odpadów

P241 – Używać elektrycznego/wentylującego/oświetleniowego/…/przeciwwybuchowego sprzętu

P260 – Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.

P304+P340 – W przypadku dostania się do dróg oddechowych: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie

P314 – W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

P405 – Przechowywać pod zamknięciem.

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Waga 0.5 kg
Opinie (0)

Recenzje

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „PURASOLV biorozpuszczalnik”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne produkty