ODKAMIENIACZ 1L

16,99 

Brak w magazynie

Opis

Opis

Odkamieniacz

ODKAMIENIACZ to preparat do usuwania kamienia kotłowego, osadów z mydła, nalotów metalicznych. Doskonale sprawdza się w utrzymaniu czystości w łazienkach, kuchniach, miejscach gdzie czystość i higiena mają kluczowe znaczenie. Oparty jest na ultraczystym i ekologicznym kwasie metanosulfonowym gwarantującym skuteczniejsze działanie niż dostępne w handlu preparaty oparte na szkodliwym kwasie siarkowy, lub solnym. Środek gotowy do bezpośredniego użycia w wygodnej butelce ze spryskiwaczem.

Zawartość: 1L

Karta charakterystyki dostępna na prośbę kupującego.

Klasyfikacja GHS:

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia:

Hasło ostrzegawcze: Niebezpieczeństwo

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H290 Może powodować korozję metali.

H302 + H312 Działa szkodliwie po połknięciu lub w kontakcie ze skórą.

H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

Zwrot(-y) określający/-e środki ostrożności

P260 Nie wdychać pyłu/ oparów/ mgły/ par/ spraju.

P280 Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu/ ochronę twarzy.

P301 + P312 + P330 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. Wypłukać usta.

P303 + P361 + P353 W PRZYPADKU KONTATKU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.

P304 + P340 + P310 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.

P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Waga 1.2 kg
Opinie (0)

Recenzje

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „ODKAMIENIACZ 1L”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne produkty