Nadtlenek wodoru 60% 1L

23,99 

Brak w magazynie

Opis

Opis

Nadtlenek wodoru 60%

Nadtlenek wodoru 60% w postaci wodnego roztworu. Silny wybielacz i utleniacz. Substancja czynna w produktach biobójczych oraz do dezynfekcji.

Do stosowania profesjonalnego.

Nie mieszać z innymi preparatami chyba że do tego przeznaczonymi. Podczas stosowania chronić oczy oraz skórę.

Butelka plastikowa o pojemności 1L z certyfikatem bezpieczeństwa UN.

Towar podlega wysyłce ADR.

Sprzedaż tylko dla firm.

Do pobrania:

Specyfikacja jakościowa

Karta charakterystyki dostępna na prośbę kupującego.

Klasyfikacja GHS:

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia:

Hasło ostrzegawcze: NIEBEZPIECZEŃSTWO

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H272 – Może intensyfikować pożar; utleniacz.

H302 – Działa szkodliwie po połknięciu.

H314 – Powoduje poważne uszkodzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

H332 – Działa szkodliwie w następstwie wdychania.

H335 – Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

H412 – Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P210 – Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. Palenie wzbronione.

P261 – Unikać wdychania mgły/par.

P273 – Unikać uwolnienia do środowiska.

P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

P303+P361+P353 – W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.

P304+P340 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.

P305+P351+P338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Waga 1.3 kg
Opinie (0)

Recenzje

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Nadtlenek wodoru 60% 1L”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.