Nadtlenek wodoru 35% 5L OXTERIL 350 Food Grade

119,00 

Krótki opis produktu

Brak w magazynie

Opis

Opis

OXTERIL 350 SPRAY FOOD GRADE

Nadtlenek wodoru 35% w postaci wodnego roztworu wysokiej czystości. Do dezynfekcji powierzchni, opakowań, materiałów opakowaniowych mających kontakt z żywnością i paszą dla zwierząt. Do stosowania profesjonalnego.

  • Posiada wpis do rejestru środków biobójczych nr 5701/14 z dnia 31.01.2017
  • Spełnia wymogi jakościowe wg Farmakopei Europejskiej 7

Podmiot odpowiedzialny:

EVONIK Resource Efficiency GmbH,

Rellinghauser Strasse 1-11,

45128 Essen, Niemcy

Opakowanie 5L, kanister plastikowy z certyfikatem bezpieczeństwa UN

Data ważności: 6 miesięcy

Zgodnie z Rozporządzeniem parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 528/2012 z dnia 22 maja 2012 r. produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

Towar podlega wysyłce ADR.

Sprzedaż tylko dla firm.

Do pobrania:

Specyfikacja jakościowa

Karta charakterystyki dostępna na prośbę kupującego.

Klasyfikacja GHS:

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia:

           

Słowo sygnałowe

Niebezpieczeństwo

Wskazówka dotycząca zagrożeń

H302 – Działa szkodliwie po połknięciu.

H315 – Działa drażniąco na skórę.

H318 – Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

H335 – Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

Wskazówka bezpieczeństwa: Prewencja

P261 – Unikać wdychania pyłu/ dymu/ gazu/ mgły/ par/ rozpylonej cieczy.

P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

Wskazówka bezpieczeństwa: Reakcja

P301 + P312 – W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.

P302 + P352 – W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody/mydłem.

P305 + P351 + P338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

P304 + P340 – PL W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.

 

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Waga 6 kg
Opinie (0)

Recenzje

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Nadtlenek wodoru 35% 5L OXTERIL 350 Food Grade”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.