Nadtlenek wodoru 30% NIESTABILIZOWANY 30ml

24,99 

Nie zawiera stabilizatora oraz innych dodatków

Brak w magazynie

Opis

Opis

Nadtlenek wodoru 30% NIESTABILIZOWANY

Nadtlenek wodoru 30% w postaci wodnego roztworu. Nie zawiera stabilizatora oraz innych dodatków. Ze względu na brak stabilizatora okres ważności wynosi 6 miesięcy przy zachowaniu warunków odpowiedniego przechowywania tj w temperaturze 2-80C (lodówka) oraz w oryginalnym opakowaniu. Nie wystawiać na światło słoneczne.

Podczas stosowania nadtlenku wodoru chronić oczy oraz skórę. Nie mieszać z innymi preparatami chyba że do tego przeznaczonymi.

Butelka plastikowa o pojemności 30ml z kroplomierzem. Butelka spełnia wymogi opakowań farmaceutycznych wg Farmakopei Europejskiej.

Do pobrania:

Specyfikacja jakości

Karta charakterystyki dostępna na prośbę kupującego.

Klasyfikacja GHS:

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia:

Hasło ostrzegawcze: NIEBEZPIECZEŃSTWO

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H302 – Działa szkodliwie po połknięciu.

H318 – Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

H412 – Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P273 – Unikać uwolnienia do środowiska.

P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

P301+310 – W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.

P302+P352 – W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.

P305+P351+P338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Waga 0,05 kg
Opinie (0)

Recenzje

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Nadtlenek wodoru 30% NIESTABILIZOWANY 30ml”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.