Nadtlenek wodoru 10% w żelu

19,99 

Brak w magazynie

Opis

Opis

Nadtlenek wodoru 10% w żelu

Nadtlenek wodoru o stężeniu 10% w żelu pozwala na zaaplikowanie preparatu na powierzchnie pionowe oraz inne trudne aplikacje dla ciekłego nadtlenku wodoru. Posiada postać bezbarwnego lepkiego i sztywnego żelu. Doskonale nadaje się do wybielania elementów które nie mogą być zanurzone w nadtlenku wodoru. Może być także stosowany do higienizacji powierzchni użytkowych. Żel jest całkowicie rozpuszczalny w wodzie dzięki czemu jego usunięcie wymaga jedynie wilgotnej ścierki.  Środek gotowy do bezpośredniego użycia w wygodnej butelce z aplikatorem. Preparat przechowywać w chłodnym miejscu.

Zawartość butelki: 250g

Data ważności: 3 miesiące

Karta charakterystyki dostępna na prośbę kupującego.

Klasyfikacja GHS:

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia:

Hasło ostrzegawcze: NIEBEZPIECZEŃSTWO

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H302 – Działa szkodliwie po połknięciu.

H318 – Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

H412 – Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P273 – Unikać uwolnienia do środowiska.

P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

P301+310 – W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.

P302+P352 – W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.

P305+P351+P338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Waga 0,3 kg
Opinie (0)

Recenzje

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Nadtlenek wodoru 10% w żelu”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne produkty