Nadsiarczan sodu 1kg

31,99 

Brak w magazynie

Opis

Opis

Nadsiarczan sodu Na2S2O8

CAS: 7775-27-1

Nadsiarczan sodu jest sola sodową kwasu nadsiarkowego. Występuje w postaci białego krystalicznego proszku bardzo dobrze rozpuszczalnego w wodzie. Jest silnym utleniaczem. Stosowany głównie do trawienia obwodów drukowanych i miedzi. Idealna alternatywa dla chlorku żelaza. Może być także stosowany w procesach bielenia.

Sposób użycia:

100 gramów preparatu rozpuścić w 0,25-0,5L wody o temperaturze około 50oC. Trawienie przeprowadzać w temperaturze do 40oC (max 50oC). Zapewnić ruch kąpieli. Roztwór przechowywać najlepiej w pojemnikach z tworzyw sztucznych, unikać opakowań szklanych ze względu na możliwość powstania nadciśnienia. Podczas procesu wytrawiania roztwór zmienia kolor na niebieski. Roztwór nadaje się do kilkukrotnego użycia.

Opakowanie:

Puszka plastikowa zawierająca 1kg produktu.

Przechowywanie: szczelnie zamknięte opakowanie w temperaturze pokojowej z dala od materiałów łatwopalnych.

Specyfikacja jakości

Karta charakterystyki dostępna na prośbę kupującego.

Klasyfikacja GHS:

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia:

Hasło ostrzegawcze:
Niebezpieczeństwo
Zwrot(-y) wskazujący(-e) rodzaj zagrożenia:
H272 Może intensyfikować pożar; utleniacz
H302 Działa szkodliwie po połknięciu
H315 Działa drażniąco na skórę
H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry
H319 Działa drażniąco na oczy
H334 Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania
H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych
Zwrot(-y) wskazujący(-e) środki ostrożności:
P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
P220 Trzymać/przechowywać z dala od odzieży/ …/materiałów zapalnych
P261 Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/ rozpylonej cieczy.
P264b Dokładnie umyć ciało po użyciu
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ ochronę oczu/ochronę twarzy.
P284a W przypadku nieodpowiedniej wentylacji stosować indywidualne środki ochrony dróg oddechowych.
P301+P310 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/…
P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody.
P304+P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu
warunki do swobodnego oddychania.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo
usunąć. Nadal płukać.
P312 W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/…
P403+P233 Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
P501a Zawartość/pojemnik usuwać do licencjonowanego odbiorcy odpadów

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Waga 1.1 kg
Opinie (0)

Recenzje

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Nadsiarczan sodu 1kg”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne produkty