Kwas nadoctowy 15% 500ml

39,96 

Brak w magazynie

Opis

Opis

Kwas nadoctowy 15%

CAS: 79-21-0  UN 3109

Kwas nadoctowy równowagowy o stężeniu 15%. Otrzymywany poprzez działanie nadtlenku wodoru na kwas octowy. Silny utleniacz, substancja czynna w produktach biobójczych oraz do dezynfekcji.

Butelka plastikowa z certyfikatem UN o pojemności 500ml

Do stosowania profesjonalnego.

Kwas nadoctowy jest silnym lakrymatorem. Podczas stosowania używać ochronę twarzy oraz strój ochronny. Nie mieszać z innymi preparatami, chyba że do tego przeznaczonymi.

Towar podlega wysyłce ADR.

Karta charakterystyki dostępna na prośbę kupującego.

Klasyfikacja GHS:

Hasło ostrzegawcze: NIEBEZPIECZEŃSTWO

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H242 Ogrzanie może spowodować pożar.

H302+H332 Działa szkodliwie po połknięciu lub w następstwie wdychania.

H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.

P260 Nie wdychać mgły/par/rozpylonej cieczy.

P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

P234 Przechowywać wyłącznie w oryginalnym pojemniku.

P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem. P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.

P403+P233 Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.

P403+P235 Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu.

Informacje dodatkowe:

EUH071: Działa żrąco na drogi oddechowe.

 

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Waga 0,7 kg
Opinie (0)

Recenzje

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Kwas nadoctowy 15% 500ml”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.