16,99 

Brak w magazynie

Opis

Opis

Amoniak 25% roztwór w wodzie

W technologiach bielenia stosowany do alkalizowania powierzchni drewnianych przed wybielaniem nadtlenkiem wodoru.  

Opakowanie: plastikowa butelka z certyfikatem UN zawierające 1L produktu

Podczas stosowania wodorotlenku sodu chronić oczy oraz skórę.

Synonimy: woda amoniakalna 25%, CAS: 1336-21-6 Gatunek: techniczny

Karta charakterystyki dostępna na prośbę kupującego.

Klasyfikacja GHS:

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia:

Hasło ostrzegawcze: Niebezpieczeństwo
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (H):
H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu .
H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
Zwroty wskazujące środki ostrożności:
P260 Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P273 Unikać uwolnienia do środowiska.
P301+330+331 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
P304+340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść
poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.
P305+351+338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć
soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P501 Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z krajowymi przepisami

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Waga 1,1 kg
Opinie (0)

Recenzje

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Amoniak 25% 1L”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.