Nadtlenek wodoru 10% 1L butelka ze spryskiwaczem

13,99 

Brak w magazynie

Opis

Opis

Nadtlenek wodoru 10% w butelce ze spryskiwaczem

Nadtlenek wodoru w stężeniu 10% to skuteczny i wszechstronny środek do stosowania w higienizacji kuchni, łazienki. Może być stosowany w usuwaniu plam z dywanów oraz innych powierzchni
i materiałów. Środek gotowy do bezpośredniego użycia w wygodnej butelce ze spryskiwaczem.

Zawartość butelki: 1L

Data ważności: 6 miesięcy

Karta charakterystyki dostępna na prośbę kupującego.

Klasyfikacja GHS:

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia:

Hasło ostrzegawcze: NIEBEZPIECZEŃSTWO

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H302 – Działa szkodliwie po połknięciu.

H318 – Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

H412 – Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P273 – Unikać uwolnienia do środowiska.

P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

P301+310 – W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.

P302+P352 – W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.

P305+P351+P338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Waga 1,2 kg
Opinie (0)

Recenzje

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Nadtlenek wodoru 10% 1L butelka ze spryskiwaczem”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne produkty