Polityka prywatności

FORMULARZ INFORMACYJNY O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/678 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016r. (dalej „Rozporządzenie”) informuję, że:

 1. 1)  Administratorem Pana/Pani danych jest Envolab Daniel Strzyż; możliwe sposoby kontaktu w sprawach dotyczących danych osobowych: listownie – Długomiłowice, ul. Naczysławska 16, 47-208 Reńska Wieś; envolab@envolab.pl; tel.: 600429117;

 2. 2)  Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  – wykonania usługi lub do podjęcia działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy;
  – wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (marketing usług);
  – na podstawie wyrażonej zgody zgodnie z jej treścią (newsletter);

 3. 3)  Pana/Pani dane osobowe pozyskane:
  – w związku ze świadczoną przez nas usługą będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia roszczeń w związku z wykonaną usługą;
  – dla celów marketingowych oraz promocji usług Administratora będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody;
  – w związku z przynależnością do grona adresatów newsletter’a będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody;

 4. 4)  Pana/Pani dane osobowe możemy udostępniać: upoważnionym pracownikom Administratora; podmiotom współpracującym z Administratorem; dostawcom usług zapewniającym Administratorowi rozwiązania techniczne związane z prowadzoną przez niego działalnością;

 5. 5)  Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, ani organizacjom międzynarodowym;

 6. 6)  W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych posiada Pan/Pani następujące prawa:

  a) dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  b) prawo do ich sprostowania – poprawienia swoich danych jeżeli są one nieaktualne;
  c) prawo do ich usunięcia – jeżeli uważa Pan/Pani, że nie Administrator nie posiada podstaw prawnych do ich przetwarzania, może Pan/Pani żądać ich usunięcia;
  d) prawo do ograniczenia ich przetwarzania – jeżeli uważa Pan/Pani, że dane są niepoprawne lub przetwarzane przez Administratora bezprawnie, lecz nie chce Pan/Pani ich usunięcia może Pan/Pani żądać ograniczenia ich przetwarzania do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Panem/Panią działań; uprawnienie przysługuje również na czas wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych;
  e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w celach marketingowych oraz z uwagi na Pana/Pani szczególną sytuację. W tym drugim przypadku konieczne jest uzasadnienie żądania;
  f) prawo do przenoszenia danych – tj. do otrzymania Pana/Pani danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego, które może Pan/Pani przesłać innemu Administratorowi lub zażądać abyśmy dokonali tego w Pana/Pani imieniu, jeżeli jest to technicznie możliwe;
  g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  h) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia;

7) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne aczkolwiek, w przypadku niektórych usług niezbędne dla jej wykonania (konsekwencją niepodania tych danych będzie odmowa wykonania usługi przez Administratora);

8) Pana/Pani dane osobowe nie podlegają automatycznemu przetwarzaniu w celu wydania indywidualnej decyzji.